Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
156/2005/QĐ-TTg 23/06/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
36/2005/QĐ-TTg 24/02/2005 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”
09/2004/QĐ-BVHTT 11/10/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân
43/2004/QĐ-BVHTT 28/06/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
28/2004/QĐ-BNV 23/04/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Di sản văn hóa Việt Nam
13/2004/QĐ-BVHTT 01/04/2004 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh”
07/2004/TT-BVHTT 19/02/2004 Thông tư của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
05/2003/QĐ-BVHTT 06/02/2003 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
92/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa
41/2002/TTLT/BNN-BLĐTBXH-BVHTT 30/05/2002 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đối với nghệ nhân
Trang 5/6 | Tổng số: 58 văn bản
Liên kết website