Ngày 4 tháng 12 năm 2022
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
01/2012/NĐ-CP 04/01/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật
09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Thông tư quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
07/2011/TT-BVHTTDL 07/06/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
18/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Thông tư quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
04 /2010/TT-BVHTTDL 30/06/2010 Thông tư quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Trang 3/6 | Tổng số: 59 văn bản
Liên kết website