Ngày 4 tháng 12 năm 2022
Liên kết website
Số kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
23/2016/QĐ-TTg 07/06/2016 Quyết định quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
3878/QĐ-BVHTTDL 01/01/2013 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài
Trang 2/6 | Tổng số: 59 văn bản
Liên kết website