Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Liên kết website

Tổng mục lục Tạp chí Di sản văn hóa

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 01 - 2002

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Thư gửi Tạp chí Di sản văn hóa

03

KOICHIRO MATSUURA

Bài phát biểu nhân “Năm Liên hiệp quốc về Di sản”

04

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Tạp chí Di sản văn hóa ra đời - nhu cầu, nguyện ước và trách nhiệm chung

06

LÝ LUẬN

GS.TSKH. LƯU TRẦN TIÊU

Giữ gìn và phát huy bản lĩnh, bản sắc dân tộc của văn hóa

07

GS. TRẦN QUỐC VƯỢNG

Lịch sử và Bảo tàng - mối quan hệ           

17

GS. VŨ KHIÊU

 

Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa      

18

NGHIÊN CỨU

PGS.TS. TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Những vấn đề cơ bản về Luật Di sản văn hóa

23

PGS.TS. PHẠM MAI HÙNG

Các bảo tàng với việc thực hiện Luật Di sản văn hóa

31

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Một số ý kiến về mục tiêu chống xuống cấp, tôn tạo di tích

37

TS. NGUYỄN CHÍ BỀN

 

Nghiên cứu sưu tầm, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể           

44

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

Một số suy nghĩ về tình hình thực hiện các dự án bảo tồn, tu bổ di tích ở nước ta trong thời gian qua          

54

TS. ĐINH KHẮC THUÂN

Vai trò của tư liệu Hán Nôm đối với các di tích và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam       

62

TS. NGUYỄN DOÃN TUÂN

Công tác quản lý di tích trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội            

66

TS. NGUYỄN THỊ HẬU

Khảo cổ học trong công tác bảo tàng                   

70

DI SẢN VÀ ĐỜI SỐNG

PGS.TS. PHAN KHANH

 

Từ “Tập san Quản lý Văn vật” đến “Tạp chí Di sản văn hóa”                             

78

NGUYỄN HỮU TOÀN

“Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” - Một nguyện ước chung

83

ĐOÀN BÁ CỬ

Nhận diện tính đặc thù trong tu bổ di tích          

89

CAO TRỌNG THIỀM

 

Hiệu quả của hệ thống chiếu sáng mới tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam          

92

TỪ MẠNH LƯƠNG

 

Cần thiết phải có chính sách đãi ngộ người trực tiếp quản lý di tích lịch sử - văn hóa                         

95

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 02 - 2003

LÝ LUẬN CHUNG

HÀ VĂN TẤN

 

Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

03

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa dân tộc

08

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Về giảng dạy Bảo tàng học hiện nay

11

NGUYỄN THẾ HÙNG

Vài giải pháp xã hội hóa hoạt động bảo tồn bảo tàng

15

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

PHẠM QUỐC QUÂN

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam với hướng tiếp cận liên/ đa ngành

20

TRỊNH THỊ HÒA

 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Tp HCM với việc thực hiện chủ trương “Xã hội hóa Bảo tàng”

25

LÊ ĐÌNH PHỤNG

Phật giáo Champa qua tư liệu khảo cổ học

31

ĐẶNG CÔNG NGA

Bảo tàng Ninh Bình với hoạt động khảo cổ học

39

NGUYỄN XUÂN NGHỊ

Ý nghĩa của sơn và sơn mài trong di tích cổ truyền

44

HOÀNG LAN TƯỜNG

 

Sơ khảo về qui hoạch thành thị Huế, quốc đô của Việt Nam thế kỷ XIX

48

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

LÊ THỊ MINH LÝ

Lễ hội - nhìn nhận từ góc độ phi vật thể

55

PHAN ĐĂNG NHẬT

 

Sử thi Tây Nguyên - Một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc

58

BÙI XUÂN ĐÍNH

Cha ông ta với việc bảo vệ di sản văn hóa

67

LÊ HỒNG LÝ

Trò chơi nghi lễ trong lễ hội truyền thống

72

HƯƠNG NGUYỆN

Một nét Phong Nha

76

THÔNG TIN TRAO ĐỔI

HÀN TẤT NGẠN

Suy nghĩ về việc phục hồi - tôn tạo di tích chỉ còn nền móng

84

NGUYỄN THỊ HUỆ

Một số giải pháp phát huy giá trị thành cổ Hà Nội

87

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tổng hợp

90

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 03 - 2003

LÝ LUẬN

HỒ XUÂN MÃN

 

Di sản cố đô Huế dưới ánh sáng chính sách bảo tồn di sản văn hóa dân tộc của Đảng

03

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Xứ Huế - dưới góc nhìn Địa Chính trị, Văn hóa

05

LÊ VIẾT XUÂN

Chủ tịch Hồ Chí Minh với xứ Huế

10

PHÙNG PHU

 

Bảo tồn giá trị nguyên gốc và chân xác với vấn đề vật liệu và công cụ truyền thống trong trùng tu di tích Huế

16

PHAN TIẾN DŨNG

Vài suy nghĩ về công tác bảo tồn di tích Huế

19

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 

Truyền thống dân tộc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

22

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

HOÀNG LAN TƯỜNG

 

Sơ khảo về quy hoạch thành thị Huế quốc đô của Việt Nam thế kỷ XIX (tiếp số 2)

30

PHAN THUẬN AN

Hoàng cung Huế: bố cục và ý nghĩa

36

PHAN THANH HẢI

Vài suy nghĩ về cách bài trí cung điện Bắc Kinh và cung điện Huế

41

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Cổ vật trong các di tích triều Nguyễn ở Huế

46

VŨ HỮU MINH

Kiến trúc cố đô Huế từ góc độ không gian

50

HUỲNH THỊ VÂN ANH

Điện Huệ Nam và sự giao lưu văn hóa Chăm - Việt

55

HẢI THANH

Hệ thống thước đo thời Nguyễn

58

NGUYỄN THỪA KẾ

Bia và văn bia cung đình thời Nguyễn tại Huế - một di sản quí cần được chú ý bảo tồn

64

NGUYỄN KHẮC SỬ

Di chỉ Lung Leng một di sản văn hóa vô giá

70

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

TỬ ĐỆ

Tản mạn theo dòng văn hóa Tây bắc

74

NGUYỄN HỮU TOÀN

 

Cư dân làng xã với vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa

78

HOÀNG MINH TƯỜNG

Thử giải mã chiếc bè mảng của ngư dân Sầm Sơn

82

PHẠM ĐỨC HUÂN

Thử tìm hiểu giá trị văn hóa ở tháp Bút đền Ngọc Sơn

86

THÔNG TIN TRAO ĐỔI

HIẾU GIANG

Về giá trị văn hóa vật thể Thăng Long Hà Nội và vấn đề tu bổ

90

ĐOÀN BÁ CỬ

Hệ thống giá trị đặc trưng và nguyên tắc định hướng tu bổ di tích kiến trúc Việt Nam

93

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TRẦN TRUNG HIẾU

Chùa - Tháp - Đền

98

THÔNG TIN PHÁT HIỆN

ĐINH KHẮC THUÂN

Hai ngôi chùa thời Trần ở Hà Giang

101

ICOMOS

Nguyên tắc bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gỗ

103

NHIỀU TÁC GIẢ

Một số tin trong ngành

 

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 04 - 2003

LÝ LUẬN CHUNG

PHẠM QUANG NGHỊ

 

Di sản văn hóa nhân tố quan trọng góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

03

PHẠM MAI HÙNG

 

Bối cảnh và ý nghĩa ra đời của Đề cương văn hóa 1943

06

PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Giữ gìn và khai thác giá trị các di sản văn hóa

10

TRẦN CHIẾN THẮNG

 

Về vấn đề bảo vệ bản sắc văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá

16

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 

Giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh

19

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nhà Rông

25

NGUYỄN PHƯỚC BẢO ĐÀN

Ngôi nhà cộng đồng ở khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên - Dấu ấn tâm linh và giá trị nghệ thuật

28

PHAN THANH HẢI

Cổng/cửa trong kiến trúc cung đình Huế loại hình và cách bài trí

36

NGÔ VĂN DOANH

 

Một vài suy nghĩ về việc bảo tồn và trùng tu các tháp cổ Chămpa

45

LÊ ĐÌNH PHỤNG

 

Một số vấn đề cần quan tâm khi tu bổ tôn tạo kiến trúc tháp Chămpa

49

PHẠM QUỐC QUÂN

Về những đồ gốm Việt Nam ghi niên hiệu Trung Hoa

55

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

CAO XUÂN PHỔ

Văn hóa phi vật thể Phật giáo

53

NGUYỄN DUY THIỆU

Những vết tích Malayu trong văn hóa của người Việt

59

LÊ THỊ MINH LÝ

 

Làng nghề và việc bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể

63

VÕ HOÀNG

Tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Ninh Thuận

68

THÔNG TIN TRAO ĐỔI

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Kho sách báo ở thư viện Quốc gia Việt Nam một di sản văn hóa thành văn phong phú, quí giá

78

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

NGUYỄN HẢI NINH

Am - Lăng tẩm - Nhà thờ họ

81

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tổng hợp

 

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 05 - 2003

LÝ LUẬN CHUNG

PHẠM QUANG NGHỊ

 

Về công tác đào tạo tiến sĩ ngành văn hóa thông tin hiện nay

03

TRẦN CHIẾN THẮNG

Tăng cường bảo vệ tài sản văn hóa

06

ĐẶNG VĂN BÀI

 

Tiếp cận thực trạng công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo tinh thần luật di sản văn hóa

08

MỪNG XUÂN

KIỀU THU HOẠCH

 

Tản mạn về phong tục Tết cổ truyền qua một số vần thơ của giới nho sĩ

14

NGUYỄN DUY THIỆU

Tiết - Lễ nghi nông nghiệp và Tết

18

NHIỀU TÁC GIẢ

Dòng xuân trôi chảy

26

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

TRỊNH SINH

 

Khảo cổ học và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa thời tiền sử và sơ sử

30

ĐOÀN VĂN NAM

 

Một số đặc điểm trong việc làm nhà truyền thống của người Việt ở ven sông Lam

36

NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

PHAN ĐĂNG NHẬT

 

Cần lập lại sinh hoạt văn hóa phi vật thể của sử thi trong nhân dân

44

ĐỖ THỊ HẢO

 

Những nét văn hóa độc đáo trong các làng nghề thủ công truyền thống

50

HOÀNG MINH TƯỜNG

 

Làng văn - Làng khoa bảng nét đẹp văn hóa cổ truyền ở tỉnh Thanh

54

PHẠM CAO QUÝ

Lễ Tết của người H’Mông

58

VẤN ĐỀ BẢO TÀNG

A.X. BALAKIREV

 

Vai trò của các bảo tàng loại hình lịch sử với việc hình thành nhận thức xã hội trong nước Nga hiện đại

62

LÊ THÚY HOÀN

 

Vài suy nghĩ về vai trò của bảo tàng góp phần hoàn thiện nhân cách con người

70

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

HẢI THANH

 

Minh Thập Tam Lăng - một kỳ quan của kiến trúc Trung Hoa cổ

73

TRAO ĐỔI

NGUYỄN TRỌNG HẬU

 

Hội thảo khoa học “Bảo tàng góp phần hoàn thiện nhân cách con người”

80

MINH CHÂU

Kế toán với công tác bảo tồn di sản văn hóa

84

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

CAO QUÝ - HẢI NINH

 

Không gian cây cỏ trong di tích Sơ lược danh xưng của thần linh Việt

87

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin trong nghành

 

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 06 - 2004

LÝ LUẬN CHUNG

 

Bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội nghị triển khai công tác năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin

03

 

Bài phát biểu của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị tổng kết Hội nghị triển khai công tác Văn hóa - Thông tin năm 2004

07

VẤN ĐỀ BẢO TÀNG

LÊ THỊ MINH LÝ

Bảo tàng sinh thái - một cách tiếp cận bảo tàng học mới

12

NGUYỄN VĂN HUY

Đa dạng hóa các hoạt động của bảo tàng hiện đại

20

DI SẢN VĂN HÓA CÁCH MẠNG

NGUYỄN THANH MINH

Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Nguyên

26

ĐỖ ĐỨC HINH

 

Cần có cách nhìn lịch sử trong việc bảo tồn tôn tạo khu di tích Điện Biên Phủ

32

VŨ QUỐC HIỀN - LÊ MÃ LƯƠNG - PHẠM VĂN SƠN

Phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ, một lưu ý mới: Khảo cổ học

36

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

TRẦN KIM THAU

Lễ hội đền Hùng Vương - một di sản văn hóa dân tộc đặc sắc

40

NGÔ ĐỨC THỊNH

 

Tín ngưỡng tôn giáo - môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn các di sản văn hóa - nghệ thuật dân gian

42

TÚ VÂN

 

Về một khía cạnh tinh thần liên quan tới di sản văn hóa cổ truyền

47

PHẠM HÙNG THOAN

 

Vai trò của văn hóa phi vật thể trong di tích lịch sử văn hóa

52

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

CAO XUÂN PHỔ

 

Văn hóa phi vật thể trong chùa Việt - Đế thích và Phạm Thiên

58

NGUYỄN THẾ HÙNG

Đôi điều về tu bổ di tích tín ngưỡng tôn giáo

62

TĂNG BÁ HOÀNH

Vị thế của đình làng trong đời sống của người Việt

66

LÊ TẠO

Ảnh xạ lịch sử qua bia đá xứ Thanh

70

ĐINH KHẮC THUÂN

Đôi nét về Văn Miếu Văn Chỉ

74

CHUYÊN ĐỀ VỀ NHÃ NHẠC

ĐẶNG HOÀNH LOAN

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

78

PHẠM TIẾN DŨNG - NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG

Nhã nhạc cung đình Việt Nam, kiệt tác phi vật thể truyền khẩu nhân loại

82

TRẦN VĂN KHÊ

Nhạc cung đình 86

 

HỒ TÂM TRUNG

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam - khái lược về lịch sử hình thành và phát triển

89

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

THU HƯƠNG

Không gian và mặt bằng kiến trúc truyền thống

94

TƯ LIỆU VÀ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

NHIỀU TÁC GIẢ

UNESCO Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

98

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 07 - 2004

LÝ LUẬN CHUNG

BÙI ĐÌNH PHONG

Một cách tiếp cận về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh

03

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 

Mô hình tổ chức quản lý các di sản thế giới - mười năm nhìn lại

08

HỒ SĨ VỊNH

Về những giá trị lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội

14

LÊ HỒNG LÝ

Truyền dạy các tri thức văn hóa dân gian qua lễ hội

20

NGUYỄN CHÍ BỀN

 

Bảo tàng với việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể

24

NGUYỄN TRI NGUYÊN

 

Bản chất và đặc trưng tín ngưỡng dân gian trong lễ hội cổ truyền Việt Nam

27

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

TRỊNH SINH

Bảo tồn di tích - trông người lại ngẫm đến ta

33

NGUYỄN KHẮC SỬ

Cần phải bảo tồn các di tích khảo cổ học thời tiền sử

36

PHẠM QUỐC QUÂN

 

Đôi điều về hoa văn trên gốm Cù Lao Chàm (Hội An - Quảng Nam)

42

NGUYỄN THỊ HẬU

Gốm cổ tìm thấy ở sông Đồng Nai

47

LÊ TẠO

Ảnh xạ lịch sử qua những bia đá ở xứ Thanh (tiếp)

50

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Về việc phục hồi, phát huy, làm giàu lễ hội Phủ Giày

54

ĐẶNG VĂN BÀI

Khu di tích Phủ Dày, nhìn từ góc độ luật di sản văn hóa

58

NGÔ ĐỨC THỊNH

Lễ hội và di tích Phủ Dày, 10 năm nhìn lại

62

NGUYỄN DUY HINH

Lên Đồng

66

HƯƠNG NGUYỆN

Quanh tục thờ Thánh Mẫu

74

TRẦN ĐÌNH LUYỆN

Bắc Ninh - Đất trăm nghề

78

NGUYỄN HỮU TOÀN

Một số sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng ở vùng Dâu

82

ĐỖ HUY

Về tư tưởng thẩm mỹ của Lê Hữu Trác

90

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

NGUYỄN HẢI NINH

Kiến trúc truyền thống

94

TƯ LIỆU VÀ TIN TỨC TRONG NGÀNH

UNESCO

 

Công ước UNESCO về Di sản văn hóa phi vật thể (tiếp theo)

99

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

103

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 08 - 2004

LÝ LUẬN CHUNG

PHẠM QUANG NGHỊ

 

Một lực lượng xã hội đông đảo, đầy tâm huyết, nòng cốt trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

03

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tàng cho tương lai và tương lai của bảo tàng

07

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

BÙI KIM HỒNG

 

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - 35 năm bảo tồn và phát triển

15

LÊ KIM DUNG

 

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch với hoạt động nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê các di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh

19

PHẠM HOÀNG ĐIỆP

 

Hoạt động tuyên truyền giáo dục ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

24

NGUYỄN VĂN CÔNG

 

Hoạt động bảo quản di tích ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

27

TRƯƠNG XUÂN MAI

Nhà sàn Bác Hồ - Di sản văn hóa dân tộc

32

ĐỖ HOÀNG LINH

 

Về tòa nhà đặc biệt trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

35

DI SẢN THẾ GIỚI HẠ LONG

NGUYỄN VĂN QUYNH

 

Định hướng khai thác, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

38

NGÔ VĂN HÙNG

 

Mười năm bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

42

NGUYỄN CÔNG THÁI

Di sản Vịnh Hạ Long: Từ góc nhìn lịch sử - văn hóa

48

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Hạ Long dưới cái nhìn địa - văn hóa

52

NGUYỄN KHẮC SỬ

Văn hóa Hạ Long - Văn hóa biển tiền sử Việt Nam

56

NGUYỄN QUỐC HÙNG

 

Vị thế của Vịnh Hạ Long trong nền cảnh di sản thế giới và Việt Nam

60

THI SẢNH

Vịnh Hạ Long: Một di sản thiên nhiên độc đáo và tuyệt mỹ

65

NGỌC HÀ

Đền Trần Quốc Nghiễn và chùa Long Tiên

69

NGỌC CĂN - VĂN HỌC

Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, nét riêng của Vịnh Hạ Long

75

TRẦN ĐỨC THẠNH - TRẦN VĂN TRỊ - LÊ ĐỨC AN - LẠI HUY ANH - TONY WALTHAM

Hạ Long một di sản địa chất và địa mạo của thế giới

81

NGUYỄN VĂN TIẾN

Về giá trị đa dạng sinh học ở Vịnh Hạ Long

85

LÂM TRẦN - BÙI TIẾN

Đình làng Việt - Một di sản văn hóa kiến trúc (vài suy nghĩ lại)

88

TUẤN TÚ

Về bước đi của dấu tích văn hóa Việt ở đầu thời tự chủ

95

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

PHAN QUỐC ANH

 

Nghệ thuật dân gian Chăm, một di sản văn hóa phi vật thể quí báu cần bảo tồn và phát huy

99

NGUYỄN VĂN NGỌC

 

Samok Panao, tục ăn mừng lúa mới của người Ba Na trên đất Hoài Ân, tỉnh Bình Định

103

NGUYỄN KIM DUNG

Bảo tàng với việc khai thác và phát huy di sản chữ Nôm

107

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Kiến trúc truyền thống Việt Nam

111

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

116

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ 09 - 2004

LÝ LUẬN CHUNG

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Tầm nhìn tương lai đối với di sản văn hóa và hệ thống bảo vệ di tích ở nước ta

03

TRỊNH THỊ HÒA

 

Vài suy nghĩ về vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam trong gần 6 thập kỷ qua

11

DI SẢN VĂN HÓA NAM ĐỊNH

TRẦN MINH OANH

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nam Định góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

16

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Xứ Nam - Câu chuyện của những dòng sông

20

NGUYỄN XUÂN NĂM

Dấu ấn văn hóa thế kỷ XI-XII ở Nam Định

24

TRẦN VĂN BÚT

Lễ hội truyền thống ở Nam Định

29

TRẦN LÂM - HẢI NINH

Một thoáng di sản văn hóa Nam Định

32

HOÀNG VĂN CƯƠNG

Quanh công tác khảo cổ học ở Nam Định

36

PHẠM THỊ CƯ - TRẦN QUANG MINH

Văn bia ở Nam Định - Cần bảo tồn và phát huy

40

THU HIỀN

Làng nghề truyền thống ở Nam Định - Từ quá khứ hướng tới tương lai

45

NGUYỄN VĂN THƯ

Bộ sưu tập cổ vật của Hội Cổ vật Thiên Trường trao tặng

48

PHẠM KHẢI HOÀN

Nam Định - Văn nghệ dân gian xưa và nay

52

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

NGUYỄN DUY HINH

Thần làng và Thành hoàng

56

CAO XUÂN PHỔ

Đôi nét so sánh giữa Phật giáo Việt và Phật giáo Tây Tạng

64

VIỆT HƯƠNG

Sự ra đời thần kỳ của các vị thần ở ven sông Hồng (vùng Hà Nội và phụ cận)

69

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

ĐẶNG KIM NGỌC

Các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội

75

NGUYỄN THỪA KẾ

Bình phong trong kiến trúc truyền thống Việt

79

ĐINH KHẮC THUÂN

Về chủ nhân hưng công di tích tín ngưỡng trong lịch sử

83

HOÀNG MINH TƯỜNG

Qua những “hóa thạch ngoại biên” về văn hóa ở Thanh Hóa

89

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Trò chơi đầu hồ và những bộ đầu hồ ở Huế

94

ĐẶNG HỮU THỌ

Khai quật Tử cấm thành - thành Hoàng Đế ở Bình Định

98

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Mấy suy nghĩ ban đầu về di sản văn hóa “sắc phong”

102

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

LÊ THỊ MINH LÝ

Chính sách bảo tàng ở Anh

105

NGUYỄN THẾ HÙNG

Về cung điện Nara

110

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

Kiến trúc truyền thống Việt Nam

117

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

121

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (1) 10 - 2005

 

 

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị gửi cán bộ, công chức, nghệ sỹ, nhân viên ngành Văn hóa - Thông tin nhân dịp đón xuân Ất Dậu - 2005

03

LÝ LUẬN

ĐẶNG VĂN BÀI

Di sản văn hóa - Nhân tố nền tảng cho tiến trình đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh

05

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Di sản văn hóa - Cội nguồn sáng tạo và phát triển

10

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

TRỊNH SINH

Quanh văn hóa Đông Sơn

16

VŨ QUỐC HIỀN - NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Khu di tích Lam Kinh - Qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học

21

PHẠM QUỐC QUÂN

Về những chiếc chóe rượu cần men nâu

27

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

NGÔ VĂN DOANH

Năm mới - Lễ hội chuyển mùa của Đông Nam Á

33

CAO XUÂN PHỔ

Di sản văn hóa phi vật thể của người Khơme Nam Bộ- nhìn từ nghề thủ công cổ truyền của họ

38

NGUYỄN HỮU TOÀN

Về vùng văn hóa Luy Lâu - Hồi cố và mấy suy nghĩ tản mạn

41

KIỀU THU HOẠCH

Năm Gà cùng nghe kể chuyện Gà

46

VÕ HOÀNG

Đức thánh Trần - Một thần trị thủy

50

VŨ ANH TÚ

Qua tục thờ ông Đùng bà Đà của cư dân hạ lưu sông Hồng

54

BẢO TÀNG

ĐỖ ĐỨC HINH

Trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh - Khoảng cách giữa ý tưởng và thực tế

60

HOÀNG NHƯ YẾN

Bảo quản phim ảnh trong bảo tàng

69

BÙI THỊ MINH CHÂU

Cơ chế tài chính của Nghị định 10 với hoạt động sự nghiệp của bảo tàng

72

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

NGUYỄN HẢI NINH

Vài nét về Ban thờ tổ tiên của người Việt

77

MINH THUẬN

Tổ chức bộ máy và chính quyền quân chủ ở Việt Nam

83

MINH ANH

Múa Rồng, múa Sư tử và Lân trong lễ hội cổ truyền

90

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

93

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (2) 11 - 2005

 

Bài phát biểu của đ/c Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác Văn hoá - Thông tin năm 2005

04

 

Kết luận Hội nghị toàn quốc Quản lý nhà nước về Phát thanh - truyền hình của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Phạm Quang Nghị

09

LÝ LUẬN

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH

Đa dạng văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá ở Việt Nam, những khía cạnh pháp lý

13

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Một số vấn đề đặt ra sau ba năm thi hành Luật di sản văn hóa

18

PGS.TS. PHẠM MAI HÙNG

Nghị quyết TW 5 (khoá VIII) và sự quán triệt những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá

24

ANH TUẤN

Tầm quan trọng của di tích chiến tranh cách mạng ở nước ta

28

PHẠM LÊ MINH

Chiến thắng của khát vọng hoà bình, độc lập và thống nhất đất nước

33

PGS.TS. BÙI ĐÌNH PHONG

Phong cách Hồ Chí Minh - Một giá trị di sản văn hoá dân tộc

36

ĐẶNG ĐỖ

Vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh

39

PGS.TS TRẦN ĐỨC NGÔN

Một số vấn đề cần chú ý trong việc chỉ đạo công tác bảo tồn văn hoá truyền thống dưới tác động của kinh tế thị trường

42

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

GS. TRẦN QUỐC VƯỢNG

Một số di tích lịch sử văn hoá qua thơ văn Lê Tung (thế kỷ XV - XVI)

46

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

Dự án tu bổ nhà ở dân gian truyền thống - Một hướng xã hội hoá tu bổ di tích

49

BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Một số thông tin về văn hoá óc Eo

53

TIẾN THẮNG

Về ngôi “Cửu phẩm liên hoa” chùa Bút Tháp

56

NGUYỄN THƯỢNG HỶ

Suy nghĩ về tên gọi các kiểu nhà truyền thống ở miền Trung Việt Nam

61

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

GS. TS PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Mékong - Sông Mẹ, dòng sông khoan dung

64

PGS.TS NGÔ VĂN DOANH

Thờ Sivalinga - từ Ấn Độ tới Chămpa

71

TH.S PHẠM THỊ THU HƯƠNG

Về các lớp văn hoá trong sự tích thánh Dương Không Lộ

76

VIỆT HƯƠNG

Phụng thờ thuỷ thần ở Linh Đàm (Hà Nội) xưa và nay

81

TS. BÙI QUANG THANH

Truyền thống tôn vinh danh nhân của người Việt và vấn đề văn hoá đặt tên trong xã hội đương đại

85

BẢO TÀNG

ĐỖ ĐỨC HINH

Về loại hình bảo tàng và phương pháp trưng bày theo phân loại

90

TH.S SỈ THON CHĂN THA VÔNG

Bảo tàng Cay Sỏn Phôm Vi Hẳn - Công trình văn hóa hiện đại của tình hữu nghị Lào - Việt

94

PHẠM QUỐC QUÂN - PHẠM THUÝ HỢP

Trao đổi trưng bày - Một số thành tựu và những vấn đề đặt ra

99

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TRẦN THÀNH

Bộ vì kèo gỗ trong kiến trúc cổ truyền Việt

104

QUANG CHẮN

Vài suy nghĩ về sự phân bố các di sản văn hóa của người Việt ở thời Trung đại

109

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong nghành

112

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (3) 12 - 2005

 

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, tại Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Văn hoá - Thông tin và Đại hội thi đua yêu nước ngành Văn hóa - Thông tin (27/8/2005)

03

 

Diễn văn của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Văn hoá - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2005) và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa - Thông tin lần thứ II

07

LÝ LUẬN

HÀ THỊ KHIẾT

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - một công trình văn hoá sống động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

12

HÀ THỊ LÃM

Thái Bình với sự nghiệp phát triển văn hoá thông tin

16

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám trong các hoạt động bảo tồn bảo tàng

20

TS. PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Từ phương pháp luận đến phương pháp liên ngành - xuyên ngành (dưới góc độ văn hoá học)

25

NGUYỄN THANH

Thành tựu nghiên cứu nhà Trần ở Thái Bình

33

BẢO TÀNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đa dạng hoá các hoạt động bảo tàng

37

LÊ NGỌC THẮNG

Hình ảnh người phụ nữ các tộc người trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

43

NGUYỄN NGỌC PHÁT

Sơ lược về trưng bày Bảo tàng Thái Bình

48

ĐĂNG VIỆT

Bảo tàng Thái Bình - nơi lưu dấu ấn thời gian và các mốc son lịch sử

53

NGUYỄN VĂN HUY

Về trưng bày ngoài trời ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

55

ĐỖ ĐỨC HINH

Thực trạng việc phân loại bảo tàng ở nước ta và phương pháp trưng bày theo loại hình

59

ĐẶNG THỊ TỐ NGÂN - NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

Giải pháp về nội dung trưng bày Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

62

VŨ THỊ HỢI

Về công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật của Bảo tàng Thái Bình

68

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

NGUYỄN THANH

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Thái Bình

72

KIỀU THU HOẠCH

Lý giải đền Cẩu Nhi từ tầm nhìn văn hoá tâm linh và huyền sử về vị vua khai sáng Thăng Long

76

NGUYỄN CHÍ BỀN

Về nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể trong giai đoạn 2001 - 2005

82

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Phiên họp lần thứ 29 của uỷ ban Di sản thế giới và việc đề cử - bảo tồn di sản thế giới ở nước ta

85

BÙI ĐĂNG VIỆT

Di tích lịch sử cách mạng ở Thái Bình

90

NGUYỄN HẢI VÂN

Sưu tập y phục truyền thống của phụ nữ 54 dân tộc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

94

DƯƠNG THỊ HẰNG

Vài nét về kho hiện vật Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

98

ĐỖ TUYẾT NHUNG

Sưu tập hiện vật gốm thời Mạc ở Bảo tàng Thái Bình

105

VŨ ĐỨC THƠM

Về di tích lăng mộ thời Trần ở Thái Đường, Hưng Hà, Thái Bình

110

ĐÀO HỒNG

Xác định niên đại thời Trần cho tấm bia ở Bảo tàng Thái Bình

115

NGỌC PHÁT

Công tác quản lý di tích lịch sử văn hoá ở Thái Bình

116

ĐỖ QUỐC TUẤN

Về thông điệp của người xưa qua di tích chùa Keo

120

BÙI THỊ HẢI YẾN

Đền Đồng Bằng - một di sản văn hoá nổi tiếng

126

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

CAO XUÂN PHỔ

Ra đình xem rùa cõng hạc Vào miếu thấy rùa đội bia

131

 

Về bộ mái kiến trúc cổ truyền Việt

134

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

139

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (4) 13 - 2005

LÝ LUẬN CHUNG

PHẠM QUANG NGHỊ

Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vì sự phát triển bền vững

03

ĐẶNG VĂN BÀI

Về ngày hội lớn của ngành Di sản văn hoá Việt Nam (23/11/2005)

08

ĐẶNG VĂN TU

Di sản văn hoá ở Hà Tây và việc bảo tồn di sản văn hoá của tỉnh trong thời gian tới

12

PHẠM MAI HÙNG

Nên đầu tư thoả đáng cho việc quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống các di tích cách mạng

17

ĐỖ VĂN TRỤ

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc

20

LÊ THÀNH VINH

Bảo tồn di tích, nhân tố quan trọng của phát triển bền vũng

24

HOÀNG THIẾU NGÂN

Bàn về hệ thống và việc vận dụng quan điểm hệ thống trong nghiên cứu lễ hội dân gian

27

NGUYỄN CHÍ BỀN

Bảo tồn di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội, những vấn đề phương pháp luận

31

TRẦN ĐỨC NGÔN

Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn di sản văn hoá - Một nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

37

BẢO TÀNG

PHẠM QUỐC QUÂN

Nhân Ngày Di sản văn hoá Việt Nam - suy nghĩ về hệ thống bảo tàng nước ta

42

LÊ THỊ MINH LÝ

Nghiên cứu điều kiện thực tiễn xây dựng Website bảo tàng

47

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

NGÔ ĐỨC THỊNH

Văn hoá dân gian trong di sản văn hoá dân tộc

51

PHAN ĐĂNG NHẬT

Quan hệ tương tác về văn hoá phi vật thể giữa văn hoá các tộc người anh em và văn hoá người Việt

58

NGUYỄN DUY THIỆU

GS. Trần Từ và GS. Trần Quốc Vượng và vấn đề giáp

64

LÊ VĂN LAN

Cảm nhận về di sản văn hoá nhà thờ Gia tô giáo trên đất Việt

68

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Lễ hội cổ truyền Việt Nam trong bối cảnh văn hoá tộc người và văn hoá vùng

69

ĐOÀN CÔNG HOẠT

Truyền thuyết Sơn Tinh ở vùng núi Tản

73

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Làng Thêu Quất Động

77

YÊN GIANG

Tìm lại giáo phường ca trù Đồng Trữ

79

DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ

VŨ QUỐC HIỀN

Khảo cổ học với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá

83

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Di tích Tiền và Sơ sử ở Hà Tây

87

ĐOÀN BÁ CỬ

Để giữ gìn tính toàn vẹn của di tích trong tu bổ, tôn tạo

92

NGÔ VĂN DOANH

Tây Nguyên - một vùng nghệ thuật kiến trúc dân gian đặc sắc và phong phú của Việt Nam và Đông Nam Á

97

PHẠM THỊ LAN ANH

Di sản văn hoá vật thể thời Lý - Trần ở Hà Tây

101

NHÃ LONG

Về quán đạo Lão theo triền sông Đáy

106

ĐẶNG BẰNG

Làng cổ Đường Lâm - từ góc nhìn di sản văn hoá

109

NGUYỄN THỊ TUẤN TÚ

Vài suy nghĩ về công tác bảo tồn di tích ở Hà Tây

112

VŨ TRUNG

Về nghề tạc tượng ở Sơn Đồng

116

ĐẶNG VĂN TU

Cây cổ thụ ở Hà Tây - một di sản văn hoá của dân tộc

119

ĐẶNG VĂN

Mấy vấn đề đặt ra từ lớp tập huấn ngành Di sản văn hoá năm 2005

122

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

125

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (1) 14 - 2006

 

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Phạm Quang Nghị gửi cán bộ, nghệ sĩ, công chức, viên chức làm công tác Văn hoá- Thông tin nhân dịp đón Xuân Bính Tuất

03

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Về công tác tư tưởng - văn hoá trong tình hình hiện nay

04

PHẠM QUANG NGHỊ

Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hoá

08

ĐẶNG VĂN BÀI

Thư đầu năm

11

LÝ LUẬN

VIỆN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Những giá trị cơ bản của Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên

12

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới phục vụ phát triển ở nước ta

18

NGUYỄN HỮU OANH

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá ở Hải Dương

25

MAI HƯƠNG

Về vấn đề tôn vinh danh nhân Nguyễn Trãi ở Côn Sơn

28

ĐẶNG VIỆT CƯỜNG

Vị thế của Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hệ thống di tích tỉnh Đông

31

NGUYỄN KHẮC MINH

Bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành tựu và những vấn đề đặt ra

34

BẢO TÀNG

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tàng Nhân học trong hệ thống bảo tàng Việt Nam

39

PHẠM QUỐC QUÂN

Tết cổ truyền và cuộc trưng bày “Cổ vật với mười hai con giáp”

46

DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ

TĂNG BÁ HOÀNH

Côn Sơn - Kiếp Bạc, quá trình hình thành và phát triển

49

BÍCH SÂM

Thanh Hư động và đền thờ Đại Tư đồ

55

LÊ QUANG CHẮN

Về đền Kiếp Bạc

58

NGUYỄN THỊ THUỲ LIÊN

Chùa Côn Sơn

62

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Trò chơi ngày Tết ở Huế xưa

66

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Cảm thức về thời gian và Tết Nguyên Đán

71

KIỀU THU HOẠCH

Câu đối Tết - cội nguồn phong tục và diễn biến lịch sử

78

PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Ngày Tết ở Việt Nam và Đông Nam Á

83

NGUYỄN HỮU TOÀN

Về cây Dung thụ trong sự tích Tứ Pháp

86

NGUYỄN DUY THIỆU

Chó trong pháp thuật chữa bệnh

89

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Lễ hội cổ truyền Việt Nam trong bối cảnh văn hoá tộc người và văn hoá vùng

93

LÊ NGHĨA DIÊM

Côn Sơn với Nguyễn Trãi

100

VŨ ĐỨC THUỶ

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

104

VÕ HOÀNG

Về một hình thức sinh hoạt văn hoá ngày Xuân

108

VŨ ANH TÚ

Hội Đồng Kỵ - một hội Xuân của người Việt

113

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Ngày Xuân, gợi nghĩ về nghệ thuật thư pháp

117

DIỆU TRUNG

Từ tục múa Mo xưa đến lễ hội làng Sơn Đồng ngày nay

121

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

125

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (2) 15 - 2006

PHẠM QUANG NGHỊ

Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

03

LÝ LUẬN

ĐỖ HUY

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - bước phát triển mới về đạo đức trong văn hóa Việt Nam

05

ĐẶNG VĂN BÀI

Tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa là hoạt động có tính đặc thù chuyên ngành

10

PHẠM ĐỨC BAN

Di sản văn hóa trên đất Hà Tĩnh

18

ĐẶNG VĂN TU

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làng cổ ở Đường Lâm

21

HƯƠNG NGUYỆN

Tản mạn trên con đường “dĩ cổ vi kim” trong văn hóa

25

TRIỆU HIỂN

Hoạt động giáo dục của bảo tàng (Từ công tác tuyên truyền, giáo dục của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)

29

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

GS. TRẦN QUỐC VƯỢNG

Đường Lâm dưới góc nhìn địa - văn hóa - lịch sử

32

ĐỨC SƠN

Về mối quan hệ giữa làng Tiên Điền, dòng họ Nguyễn và Nguyễn Du

36

VÕ HỒNG HUY

Quê hương và di tích lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

39

NGUYỄN DUY THIỆU

Nhật trình đi biển của người Bồ Lô ở ven biển Hà Tĩnh

42

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Lễ hội cổ truyền Việt Nam - trong bối cảnh văn hóa tộc người và văn hóa vùng (tiếp theo số 1(14) - 2006 và hết)

47

THÁI VĂN SINH

Sắc bùa xưa và nay

52

DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ

PHÙNG VĂN THIỆP

Làng Việt cổ Đường Lâm, truyền thống và hiện tại

54

PHAN HUY LÊ

Bảo tồn, tôn tạo và xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Đường Lâm

58

KIỀU THU HOẠCH

Kẻ Mía - đôi dòng tản mạn

62

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn các làng cổ ở xã Đường Lâm (Hà Tây), thực trạng và giải pháp

66

VÕ HỒNG HẢI

Di tích lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du - quá trình tôn tạo và định hướng bảo tồn, phát huy

72

ĐỖ ĐỨC HINH

Để các dự án bảo tồn di tích đạt hiệu quả cao hơn

77

TRẦN HỒNG DẦN

Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lưu niệm Trần Phú

80

LAN ANH

Chùa Mía

84

ANH DŨNG - QUANG CHẮN

Đình Mông Phụ

89

HỒ BÁCH KHOA

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

94

NGUYỄN TRÍ SƠN

Chùa Hương Tích

96

PHẠM QUỐC QUÂN

Ba bước chuyển quan trọng của gốm sứ Việt

99

HOÀNG GIÁP - NGUYỄN DOÃN TUÂN

Tìm trong di sản, phục dựng điện Kính Thiên

 

104

NGÔ VĂN DOANH

Về hai pho tượng Hộ Pháp chùa Nhạn Sơn, tỉnh Bình Định

107

PHẠM BẠCH ĐẰNG

Di tích đền thờ Bác Hồ ở Cà Mau, thực tiễn và đề xuất

111

ĐẶNG HỮU THỌ

Trùng tu, tôn tạo tháp Dương Long, tỉnh Bình Định

114

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

HẢI NINH

Về tượng tròn của người Việt

117

NHIỀU TÁC GIẢ

Tin tức trong ngành

124

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (3) 16 - 2006

LÝ LUẬN CHUNG

ĐỖ HUY

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Bước phát triển mới về đạo đức trong văn hóa Việt Nam (Tiếp theo số 2 (15) - 2006)

03

CHU SHIU - KEE

Bảo tàng với tuổi trẻ

08

TRẦN VĂN TUÝ

Phát huy di sản văn hoá góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh

09

BẢO TÀNG

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông - Lý luận và bài học thực tiễn

13

LÊ VIẾT NGA

Định hướng nội dung và giải pháp mỹ thuật trưng bày Bảo tàng Bắc Ninh

16

NGUYỄN THỊ LÂM HÀ

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với công tác giáo dục thế hệ trẻ

20

HÀ MINH PHƯƠNG

Sưu tầm hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sau 5 năm nhìn lại (2000 - 2005)

23

SỈ THON CHĂN THA VÔNG

Hoạt động tuyên truyền giáo dục tại các bảo tàng quốc gia Lào

26

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

CAO XUÂN PHỔ

Lễ hội tháng Tư của người Việt

31

VIỆN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Những giá trị cơ bản của Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiếp theo số 1(14) - 2006)

35

TRẦN ĐÌNH LUYỆN

Hiện tượng Bà Chúa Kho và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc Ninh

41

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn dân ca Quan họ Bắc Ninh - Từ vật thể đến phi vật thể

46

OSCAR SALEMINK

Một vài suy nghĩ về những người thợ thủ công, nghệ sĩ và trí thức văn hoá trong điều kiện thị trường

52

LÊ DANH KHIÊM

Bảo tồn và phát triển Quan họ - Những chặng đường đã qua

56

NGUYỄN HỮU TOÀN

Về một người Quan họ

62

NGUYỄN QUANG KHẢI

Tìm hiểu truyền thống khoa cử ở Bắc Ninh

65

ĐỖ THỊ THUỶ

Tín ngưỡng đền Cùng

70

DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ

PHẠM QUỐC QUÂN - PHẠM THUÝ HỢP

Sưu tập cổ vật tư nhân ở Việt Nam - Một số vấn đề đang đặt ra

73

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Đền Đông Cuông - Một điểm khởi đầu của tục thờ nữ thần Việt

77

NGUYỄN DUY NHẤT

Bước đầu tìm hiểu Khu di tích lăng mộ các vua triều Lý

81

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

Về những ngôi đình nổi tiếng ven sông Cầu

84

LÊ THỊ HIỂN

Một dòng văn hoá vật thể ven sông Cầu

88

QUỐC VỤ - ĐỨC DŨNG

Về Từ chỉ họ Đặng

92

NGUYỄN VĂN ĐÁP

Chùa Phật Tích, chùa Dạm - Di tích nghệ thuật tiêu biểu thời Lý ở Bắc Ninh

97

PHẠM QUỐC

Cuộc phiêu lưu của chiếc gối đắt giá

101

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

HẢI NINH

Một số ý nghĩa và phong cách tượng Phật giáo Việt

105

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

108

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (4) 17 - 2006

LÝ LUẬN CHUNG

LÊ DOÃN HỢP

Hành trình văn hóa - Một phương thức tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao

03

ANH TUÂN

Vài suy nghĩ về việc bảo tồn vững chắc và phát huy bền vững giá trị di sản tại nước ta hiện nay

05

HOÀNG TRƯỜNG KỲ

Di sản văn hóa Vĩnh Phúc với quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện tại

13

BẢO TÀNG

TRỊNH THỊ HÒA

Từ góc nhìn văn hóa, suy nghĩ đôi điều về bảo tàng

16

LA THẾ PHÚC

Sơ lược sự hình thành và phát triển của Bảo tàng Địa chất

20

TẠ HUY ĐỨC

Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc - Hiện tại và một số định hướng phát triển

25

TRẦN ĐỨC ANH SƠN

Để mở cánh cửa bảo tàng tư nhân...

30

PHẠM HỮU CÔNG

Để thu hút khách tham quan đến với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

33

DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ

TRỊNH SINH

Vĩnh Phúc - Từ buổi hồng hoang đến thời dựng nước

37

NGUYỄN THẾ HÙNG

Về sự chuyển hóa của quán Đạo giáo

41

PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên

47

LÊ QUỐC VỤ

Đình Xuân Dục - Một kiến trúc được xác nhận vào đầu thế kỷ XVII

52

NGUYỄN CHÍ NINH

Về di sản khảo cổ ở Vĩnh Phúc

56

NGUYỄN THỊ DIỆN

Bước đầu tìm hiểu về một số ngôi đình thời Hậu Lê ở Vĩnh Phúc

59

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Thắng cảnh Tây Thiên - Cõi Phật A Di Đà

65

ĐOÀN BÁ CỬ

Đôi điều về tu bổ di tích trong thời gian qua

69

QUANG CHẮN - HỒNG LĨNH

Chùa Vĩnh Khánh

73

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

MAI VĂN TRUNG

Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc

77

NGUYỄN QUÝ ĐÔN

Về lễ hội cụm đình Hương Canh

80

LÊ KIM THUYÊN

Lễ hội rước cây bông làng Thượng Yên

82

TRẦN LÂM

Sơ lược về bước đi của tín ngưỡng thờ Mẫu và Mẫu Tây Thiên

85

BÙI QUANG THANH

Từ một số nét tương đồng giữa sinh hoạt văn hóa dân ca Sán Chay với dân ca Quan họ Kinh Bắc

89

NGUYỄN VĂN THẮNG

Bảo tồn và phát huy vốn văn hóa Liễu Đôi

95

LÊ BÁ KIM YÊN

Vĩnh Phúc - Những gương mặt hiền tài đời xưa

98

LÂM QUANG HÙNG

Những nét văn hóa truyền thống của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc

102

LÂM QÚY

Vài nét về đặc trưng văn hóa dân tộc Cao Lan

106

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

HẢI NINH

Về phong cách và hình thức kết ấn của tượng Phật giáo Việt

109

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

113

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (1) 18 - 2007

 

LÝ LUẬN CHUNG

LÊ DOÃN HỢP

7 Nhiệm vụ của ngành Di sản văn hóa

03

CỤC DI SẢN VĂN HÓA

5 năm thực hiện Luật di sản văn hóa - Thành tựu và những vấn đề đặt ra

04

VƯƠNG VĂN VIỆT

Di sản văn hoá trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa

07

ĐẶNG VĂN BÀI

Về vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lưu niệm danh nhân

11

BẢO TÀNG

LÊ THỊ MINH LÝ

Quản lý bảo tàng - Những nhân tố cơ bản để thành công

17

HOÀNG THỊ CHIẾN

Trưng bày sưu tập hiện vật Văn hóa Đông Sơn ở Bảo tàng Thanh Hóa

21

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

KIỀU THU HOẠCH

Trí thức xưa với mùa Xuân - Mùa Xuân với trí thức xưa (Lan man qua thi thoại và giai thoại)

25

PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Té nước, điểm nhấn của lễ hội ngày Tết của cư dân vùng văn hóa Mékong

29

CAO XUÂN PHỔ

Năm Đinh Hợi tản mạn về chuyện con lợn

33

PHAN ĐĂNG NHẬT

Luật tục - Một giá trị văn hoá phi vật thể đặc sắc

36

NGÔ HOÀI CHUNG

Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Thanh Hóa

43

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Vị thế địa - văn hóa xứ Thanh

46

NGUYỄN DUY THIỆU

Suy ngẫm về “văn hóa biển” ở Việt Nam

53

HOÀNG MINH TƯỜNG

Qua tục thờ thần Độc Cước ở xứ Thanh

57

BÍCH SÂM

Đức Thánh Trần trong đời sống tâm linh (Qua lễ hội đền Kiếp Bạc)

60

HÀ ÁNH NHUNG

Lễ hội Lam Kinh

63

MAI THU TRANG

Tục đốt đình liệu ở làng Động Bồng

67

VÕ HOÀNG LAN

Thanh đồng nhìn từ đền Kiếp Bạc

71

ANH TUẤN

Đức Thánh Trần trong tâm thức người Việt

77

TRẦN THỊ LIÊN

Trò diễn dân gian cổ truyền ở lưu vực sông Mã và sự giao lưu văn hoá khu vực

80

TRẦN LÂM HẢI

Đền Kiếp Bạc - Một chốn thiêng

84

VĂN HÓA VẬT THỂ

 

VIÊN NGỌC LƯU

Di chỉ khảo cổ hang Con Moong - Hành trình đến di sản văn hóa thế giới

88

PHẠM TUẤN

Vài nét thoáng qua về kiến trúc gỗ truyền thống Thanh Hoá

91

ĐỖ QUANG TRỌNG - NGUYỄN XUÂN TOÁN

Thành nhà Hồ với một số di tích vùng phụ cận

 

94

TRẦN THỊ THU TRANG

Bảo tồn di sản văn hóa làm bằng giấy

99

LÊ TẠO

Một vài suy nghĩ qua nghiên cứu trang trí trên bốn tấm bia đá ở Thanh Hoá

104

PHẠM QUỐC

Chiếc đĩa hoa lam vẽ sen vịt

109

PHAN BẢO

Về kiến trúc lăng miếu ở Lam Kinh

113

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (2) 19 - 2007

LÝ LUẬN CHUNG

PHẠM MAI HÙNG

Đạo đức Hồ Chí Minh - Nhận thức và hành động

03

MAI HỒNG

Lê Duẩn - Danh nhân cách mạng tiêu biểu

08

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển

11

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Một vài biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng truyền thống đồng bằng Bắc Bộ

15

PHẠM MINH QUANG

Tổng quan bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Đồng Nai

21

TRẦN QUỐC VƯỢNG

Vị thế địa văn hóa - chính trị của Biên Hòa trong bối cảnh Đồng Nai

25

LÊ TRÍ DŨNG

Hoạt động bảo tồn di tích - trăn trở của một người trong cuộc

30

ĐỖ ĐỨC HINH

Du lịch và di sản văn hóa

33

BẢO TÀNG

TRIỆU VĂN HIỂN

Sưu tập hiện vật, tư liệu gốc về đồng chí Trường Chinh tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

37

LƯU VĂN DU

30 năm, khảo cổ học ở Đồng Nai qua công tác bảo tàng

40

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

KIỀU THU HOẠCH

Tri thức xa với mùa Xuân - Mùa Xuân với tri thức xưa... (tiếp theo kỳ trước)

43

ĐỖ BÁ NGHIỆP

Sông Đồng Nai, dòng sông văn hóa

47

BÙI QUANG THANH - PHẠM NAM THANH

Nhận diện không gian văn hóa Quan họ vùng Bắc sông Cầu

51

PHAN ĐÌNH

Lễ hội Sayangva của người Chơro Đồng Nai

56

NGUYỄN HỒNG DƯƠNG

Ảnh hưởng của kiến trúc truyền thống vào kiến trúc nhà thờ Gia Tụ giáo ở Việt Nam

60

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

TRỊNH SINH

Một tiếng kêu cứu từ Khảo cổ học

64

LÊ NGỌC TẠO

Khảo cổ học xứ Thanh - một vài thành tựu

70

TRẦN QUANG TOẠI

Từ Văn miếu - Quốc Tử Giám đến Văn miếu Trấn Biên

72

PHAN THỊ THỊNH

Đôi nét về thành Biên Hòa

75

LÊ MINH NHẬT

Hệ thống di tích Căn cứ địa Chiến khu Đ ở Đồng Nai

80

NGUYỄN ĐĂNG HIỆP PHỐ

Về những ngôi chùa cổ ở Đồng Nai

84

LƯƠNG THÙY NGA

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

88

PHAN ĐÌNH DŨNG

Về di sản văn hóa ở Cù lao Phố

92

PHẠM QUỐC

Chiếc “chậu cảnh” và nỗi khắc khoải của một người chơi cổ ngoạn

94

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TRIỆU THẾ VIỆT

Về một số quy chuẩn tạo hình của tượng Phật giáo ở các chùa Việt cổ truyền

97

ĐÀO HUY QUYỀN

Bộ chiêng M’nhum của tộc Jarai đã có từ lâu đời

101

NGỌC LÂM

Theo tiếng cồng chiêng...

105

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (3) 20 - 2007

LÝ LUẬN CHUNG

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Mấy vấn đề về giá trị nổi bật toàn cầu (Outstanding universal value) của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

03

ĐỖ HUY

Mấy suy nghĩ về phạm vi điều chỉnh chính sách phát triển văn hoá ở nước ta hiện nay

10

NGUYỄN NHƯ LÂM

Di sản văn hóa Hà Nam - định hướng bảo tồn, phát huy

15

VŨ THẾ BÌNH

Một số vấn đề về du lịch văn hóa ở Việt Nam

19

NGUYỄN VĂN SAN

Xã hội hóa Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Hà Nam

24

NGUYỄN THẾ HÙNG

Phát huy giá trị di tích phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

27

BẢO TÀNG

PHẠM HỮU CÔNG

Tản mạn về chức năng của bảo tàng

32

TRỊNH THỊ HÒA

Khái niệm “bảo tàng” và “hiện vật bảo tàng” qua một số văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam

35

SỈ THON CHĂM THA VÔNG

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Lào

39

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

NGÔ ĐỨC THỊNH

Quan Họ, một hiện tượng xã hội tổng thể

43

MAI KHÁNH

Những con đường nước trên đất Hà Nam

47

QUỐC NHIỆM - ANH DŨNG

Về di sản văn hóa phi vật thể ở Đô Quan - Hà Nam

 

51

TAM MAI

Lê Hoàn, nhà vua đầu tiên cày tịch điền

54

THANH NINH

Làng nghề cổ truyền dệt lụa Nha Xá

57

LÊ HỮU BÁCH

Hát Dậm Quyển Sơn, quy trình lễ hội và đặc điểm diễn xướng

60

PHẠM NGỌC SINH

Từ di sản văn hoá làng người Bh’noong ở huyện Phước Sơn - Quảng Nam

64

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

ĐINH BÁ HÒA

Tháp Dương Long - nhận diện mới qua tư liệu khảo cổ học

67

KHÁNH VIỆT

Cụm di tích thắng cảnh bên đôi bờ sông Đáy

70

LÊ QUỐC VIỆT - ĐẠT THỨC

Về đình Văn Xá

75

ĐỖ VĂN HIẾN

Từ đường Nguyễn Khuyến

80

NGUYỄN THỊ BÍCH

Về di tích danh thắng Đọi Sơn

83

THI HÒA

Kẽm Trống

86

ĐẶNG CÔNG NGA

Mộ cổ ao đình

89

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TRỊNH CAO TƯỞNG

Tìm hiểu cây thước tầm trong kiến trúc cổ truyền Việt Nam

92

NGỌC LINH

Đề tài chạm khắc truyền thống của người Việt

97

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

100

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (4) 21 - 2007

KỶ NIỆM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM LẦN THỨ III

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể - từ góc nhìn toàn cầu hóa

03

NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11)

10

NGUYỄN KHẮC SỬ

Tản mạn đôi điều về di sản nhân Ngày Di sản văn hoá Việt Nam

14

TỐNG TRUNG TÍN

Về việc nghiên cứu di sản văn hóa khảo cổ trong những năm gần đây

16

PHẠM THU HƯƠNG

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - suy nghĩ về công tác đào tạo cán bộ cho ngành

18

LÝ LUẬN CHUNG

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Tác động của thay đổi khí hậu đối với di sản văn hóa và thiên nhiên - những vấn đề đặt ra

21

HOÀNG NAM CHU

Quảng Ngãi với việc nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa

28

NGUYỄN HỮU TOÀN

Di sản văn hóa - Một nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội

31

BẢO TÀNG

TRỊNH THỊ HÒA

Vấn đề sưu tầm hiện vật qua “quy tắc đạo đức bảo tàng của ICOM”

36

HOÀNG HÀ

Một “Bảo tàng nổi” trên Vịnh Hạ Long và con thuyền sinh thái Ecoboat

40

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

ĐẶNG HOÀNH LOAN

Cồng chiêng Tây Nguyên - Không mà có

43

NGUYỄN ĐĂNG VŨ

Tục thờ cúng âm hồn ven biển Nam Trung Bộ

48

HOÀNG MINH TƯỜNG

Tìm hiểu tín ngưỡng phồn thực ở Thanh Hóa

53

LÊ HỒNG KHÁNH

Vài nhận xét ban đầu về truyện kể dân gian dân tộc Cor

59

BÙI QUANG THANH

Đôi điều suy nghĩ về việc phục hồi lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa)

63

LÊ THỊ THÚY HOÀN

Tác động của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với nhà sàn người Tày ở xã Trung Hà (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang)

67

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

ĐOÀN NGỌC KHÔI

Văn hoá Sa Huỳnh Quảng Ngãi trong không gian miền Trung Việt Nam

71

PHẠM QUANG SƠN - LÊ TRÍ DŨNG

Mộ Cự thạch Hàng Gòn - một vài phát hiện mới

 

76

NGÔ VĂN DOANH

Chánh Lộ, di tích nghệ thuật điêu khắc đặc sắc của Chămpa ở tỉnh Quảng Ngãi

81

NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Tìm lại hành cung Cổ Bi xưa

84

PHAN ĐÌNH ĐỘ

Mấy nét về di sản văn hóa ở đảo Lý Sơn

88

CAO CHƯ

Đền thờ Bùi Trấn Công - một di sản quý giá

93

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

ĐẠT THỨC

Đề tài chạm khắc truyền thống của người Việt (Tiếp theo kỳ trước)

96

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

100

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (1) 22 - 2008

MỪNG XUÂN MẬU TÝ

 

Thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh

03

PHẠM ĐỨC DƯƠNG - PHẠM THANH TỊNH

Mười hai con giáp trong văn hóa của người Việt

 

04

KIỀU THU HOẠCH

Triết lý Ông Táo

11

PHAN ĐĂNG NHẬT

Tản mạn về những biểu tượng phồn sinh ở Tây Nguyên

17

ĐOÀN BÁ CỬ

Đầu xuân bàn về tu bổ, bảo tồn di sản văn hóa Việt

20

LÝ LUẬN CHUNG

ĐẶNG VĂN BÀI

Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Nhìn từ góc độ quản lý nhà nước

24

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Đôi điều về việc bảo tồn và phát triển du lịch tại các di sản ở Việt Nam hiện nay

29

HOÀNG VĂN KỂ

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

35

LÊ TẤT VINH

Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa ở Hải Phòng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập

38

ĐỖ ĐỨC HINH

Mấy ý kiến về quy hoạch di tích trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường

42

BẢO TÀNG

NGUYỄN DUY THIỆU

Người Đông Nam Á nghiên cứu, sưu tầm và giới thiệu về sự đa dạng văn hóa ở khu vực Đông Nam Á

45

HOÀNG XUÂN CHINH

Bảo tàng cổ vật tư nhân - Mấy suy nghĩ từ trường hợp Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long (Thanh Hóa)

50

LÊ THỊ KIM THUÝ

Hiện vật Bảo tàng Hải Phòng - Đôi điều suy nghĩ

54

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

VÕ HOÀNG LAN

Châu thổ sông Hồng với tín ngưỡng thờ thủy thần của người Việt

57

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Qua di sản đền Nghe nghĩ về lễ hội Phong Nha - Kẻ Bàng

64

NGUYỄN PHƯƠNG - PHẠM VĂN LỢI

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

 

70

LÊ QUANG CHẮN

Quốc triều hình luật với vấn đề di sản văn hóa

75

TÔ THỊ MIỀN

Làng nghề điêu khắc Bảo Hà, Đồng Minh, Vĩnh Bảo

80

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

ĐỖ XUÂN TRUNG

Di chỉ khảo cổ học Tràng Kênh, Hải Phòng

83

ĐINH KHẮC THUÂN

Văn bia thời Mạc ở Hải Phòng

86

NGUYỄN PHÚC THỌ

Tháp Tường Long Đồ Sơn

91

NGUYỄN PHƯƠNG

Tản mạn quanh các di tích thời Mạc ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

94

TRẦN PHƯƠNG

Đình Kiền Bái - Một di tích nghệ thuật sáng giá trên đất Hải Phòng

98

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

PHẠM QUỐC QUÂN

Ấn tượng Lưỡng Quảng

101

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

HẢI NINH - ĐẠT THỨC

Đề tài chạm khắc truyền thống của người Việt (tiếp theo kỳ trước)

105

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

109

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (2) 23 - 2008

LÝ LUẬN CHUNG

ĐỖ HUY

Về nhân cách người cách mạng trong di sản “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

03

ĐẶNG VĂN BÀI

Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam

07

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Vai trò của di sản văn hóa trong sự phát triển ở nước ta hiện nay

13

NGUYỄN CHÍ BỀN

Văn hóa ven sông Hồng ở Việt Nam, vấn đề và sự tiếp cận

20

NGUYỄN VĂN CẦN

Địa chí trong bảo tồn di sản văn hoá dân tộc

28

BẢO TÀNG

LÊ THỊ MINH LÝ

Đào tạo cán bộ bảo quản cho bảo tàng

32

NGUYỄN HỮU TOÀN

Dạo quanh các bảo tàng tỉnh, thành phố ở khu vực châu thổ sông Hồng

37

VŨ TIẾN DŨNG

Tin học với công tác trưng bày bảo tàng

43

PHẠM THÚY HỢP

Giao lưu trưng bày - đôi dòng chưa cân đối

47

 

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

 

BÙI QUANG THANH

Tiếp biến văn hóa ở một đô thị ven sông Hồng - trường hợp Nam Định

52

VÕ HOÀNG - QUỐC VỤ

Thêm một cách hiểu về miếu Vợ Chàng Trương

57

LÊ TOÀN

Bước đầu tìm hiểu âm nhạc Phật giáo Bắc Ninh - trường hợp lễ cầu siêu

62

PHẠM TRÍ THÀNH

Quá trình hình thành nghệ thuật sân khấu Cải lương, một di sản phi vật thể vùng văn hóa đồng bằng Nam Bộ

66

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

NGUYỄN KHẮC SỬ

Hang Con Moong - di sản văn hoá đặc sắc thời tiền sử Việt Nam

69

NGUYỄN MINH KHANG

Nhận thức mới về mô hình tổng thể của nhóm đền tháp Chămpa Hòa Lai

73

NGÔ VĂN DOANH

Bức phù điêu đá Miếu Bà - tác phẩm điêu khắc đặc biệt của nghệ thuật Chămpa thể hiện Siva - Gauri

78

NGUYỄN XUÂN NGỌC

Văn hóa Đa Bút - những giá trị cần bảo tồn và phát huy

82

TRẦN QUÂN

Từ “đặc trưng và giá trị mỹ thuật của các di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội”

86

NÔNG QUỐC THÀNH

Vài suy nghĩ quanh đình Chu Quyến

90

QUỐC CƯỜNG

Bảo tồn và phục hồi di tích Hắc Y (xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)

97

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

ĐẠT THỨC

Đề tài chạm khắc truyền thống của người Việt (Tiếp theo kỳ trước)

103

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

110

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (3) 24 - 2008

LÝ LUẬN CHUNG

ĐỖ HUY

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 - một di sản tinh thần giàu sức sống trong văn hóa Việt Nam

03

BẢO TÀNG

NGUYỄN VĂN HUY

Bảo tàng và di sản phi vật thể về thiên nhiên - kinh nghiệm từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

08

LÊ THỊ MINH LÝ

Tiếp cận vấn đề kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

15

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam với việc giáo dục về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

19

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

PHAN THANH HẢI

Phong thủy trong quy hoạch đô thị Huế - một cái nhìn lịch sử

22

NGUYỄN CHÍ BỀN

Văn hóa ven sông Hồng ở Việt Nam, vấn đề và sự tiếp cận (Tiếp theo kỳ trước)

29

NGUYỄN ĐĂNG VŨ

“Phủ tập Quảng Nam ký sự” - giá trị tư liệu và một vài suy luận (Hay giải mã về một số hiện tượng văn hoá ở phía Nam qua một tư liệu)

33

LÊ THỊ THU HÀ

Tản mạn về tục thờ Nguyễn Minh Không ở Quế Võ - Bắc Ninh

38

VÕ HỒNG HẢI

Một số suy nghĩ về hệ thống di tích liên quan đến danh nhân Phan Đình Phùng và phong trào Cần Vương trên địa bàn Hà Tĩnh

42

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Về một số giá trị nổi bật của thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

46

NGUYỄN HỮU TOÀN

Di tích ở vùng Dâu gợi nghĩ một số vấn đề về lịch sử văn hóa Việt Nam

54

NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Di tích - danh thắng trên con đường du lịch văn hóa “các làng gốm cổ truyền vùng châu thổ sông Hồng”

61

NGUYỄN DOÃN TUÂN

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mới

67

LÊ ĐÌNH PHỤNG

Tháp Champa - Bình Định

70

LÊ QUỐC VỤ

Về ba bài vị đặc biệt của đình Ngọc Động (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

73

ĐỒNG KHẮC THỌ

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử ATK tại trung tâm thủ đô kháng chiến

76

NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Thử xác định vị trí lăng mộ vua Lê Nhân Tông ở khu di tích Lam Kinh (Thanh Hoá)

82

LÊ XUÂN GIANG

Thử đề xuất phương thức áp dụng marketing để phát triển du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa Thanh Hóa

85

TRẦN ANH TUẤN - TRẦN MINH TÙNG

Vài suy nghĩ về công tác bảo quản và trùng tu di tích khảo cổ học Cát Tiên

88

DƯƠNG VĂN SÁU

Khai thác giá trị của Văn miếu Mao Điền (Hải Dương) để phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay

91

NGUYỄN BÍCH THỤC

Thoáng qua một bước đi của nghệ thuật tạo hình xứ Thanh (thế kỷ XV - XVIII)

96

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TRỊNH CAO TƯỞNG

Về những dấu mã hoá trên cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam

99

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (4) 25 - 2008

LÝ LUẬN CHUNG

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Truyền thống Việt Nam qua di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh

03

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa ở Việt Nam

09

ĐẶNG VĂN BÀI - NGUYỄN HỮU TOÀN

Để di tích cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch - mấy vấn đề cần quan tâm

14

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

PHAN ĐĂNG NHẬT

Sử thi Tây Nguyên trong xã hội đương đại

19

TRỊNH SINH

Dấu tích ma thuật của người Việt cổ qua khảo cổ học

24

KIỀU THU HOẠCH

Lễ hội - nhìn từ luận thuyết của giới Folklore Đông Á và châu Âu

28

NGUYỄN CHÍ BỀN

Nhìn lại tình hình sưu tầm, nghiên cứu Quan họ Bắc Ninh

35

LÊ THỊ MINH LÝ

Cộng đồng bảo vệ di sản - kinh nghiệm thực hành tốt từ Dự án Nhã Nhạc

38

BÙI QUANG THANH

Luật tục, phong tục với việc sở hữu và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Quảng Nam

42

VÕ HOÀNG

Tín ngưỡng thờ Bạch Hạc Tam Giang

48

NGUYỄN DUY THIỆU

Khẩu dậu cá, nét đặc trưng riêng của làng Việt cổ truyền ở vùng biển - đảo: trường hợp làng Quan Lạn

53

NGUYỄN ĐĂNG VŨ

“Phủ tập Quảng Nam ký sự” - Giá trị tư liệu và một vài suy luận (hay giải mã về một số hiện tượng văn hoá ở phía Nam qua một tư liệu) (Tiếp theo kỳ trước)

58

KHÚC HỒNG THIỆN

Lễ hội Đản Thánh Ba Làng (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

63

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

PHẠM MAI HÙNG

Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại

65

VŨ THẾ BÌNH

Phát huy giá trị di sản văn hóa của Cố đô Hoa Lư và khu du lịch sinh thái Tràng An trong hoạt động du lịch

69

NGUYỄN HỮU TOÀN

Di tích ở vùng Dâu gợi nghĩ một số vấn đề về lịch sử văn hóa Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước)

73

PHẠM QUỐC QUÂN

Thông điệp từ gốm hoa nâu

77

QUỐC VỤ - MINH KHANG

Tản mạn về mặt trăng và thần Độc Cước (qua tạo hình)

81

NÔNG THÀNH - TRẦN THÀNH

Đình Trùng/Một kiến trúc, nghệ thuật chạm khắc độc đáo

86

NGÔ VĂN DOANH

Từ bức phù điêu đá ở thành Bình Định đến sự hiện diện của sử thi Mahabharata trong nghệ thuật điêu khắc cổ Chămpa

92

HỨA SA NI

Hình tượng “Krud” trong đời sống nghệ thuật của tộc người Khmer Nam Bộ

96

NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Cây xanh và di sản văn hóa trong đô thị

99

VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

LÊ THỊ THUÝ HOÀN

Hệ thống bảo tàng ở Nhật Bản

102

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (1) 26 - 2009

 

Thư chúc mừng năm mới - Xuân Kỷ Sửu 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03

LÝ LUẬN CHUNG

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Truyền thống Việt Nam qua di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh (Tiếp theo kỳ trước)

04

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Đổi mới công tác quản lý và hoạt động của hệ thống di tích và bảo tàng lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

10

NGUYỄN HỮU OANH

Bảo vệ và phát huy di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam, một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết

13

ĐẶNG VĂN BÀI

Bảo tồn di tích Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh phát triển đô thị

16

NGUYỄN HẢI NINH

Vài suy nghĩ ban đầu về số hóa di sản văn hóa

21

BẢO TÀNG

VŨ MẠNH HÀ

Bảo tàng trong xu hướng toàn cầu hóa

25

HOÀNG ANH TUẤN

Vài suy nghĩ về hoạt động bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập mới

29

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

ĐỖ QUANG HƯNG

Vấn đề tâm linh và văn hóa tâm linh hiện nay

33

KIỀU THU HOẠCH

Góp bàn về mấy khái niệm dân tộc, dân dã, dân gian trong văn hóa - nghệ thuật

39

TRẦN LÂM

Tản mạn về tôn giáo - tín ngưỡng liên quan tới kiến trúc ở Nam Bộ

45

NGUYỄN CHÍ BỀN

Nhìn lại tình hình sưu tầm, nghiên cứu Quan họ Bắc Ninh (Tiếp theo kỳ trước)

49

MINH HỮU

Vài “nét vui” trong sinh hoạt văn hóa tết trên thế giới

57

LÊ ĐỨC LUẬN

Con trâu trong tín ngưỡng và lễ hội dân gian Việt Nam

62

HOÀNG MINH

Lễ dâng trâu trắng tế trời của người Thái bản Lùm Nưa, mường Trịnh Vạn

67

TRẦN VĂN KHÊ

Âm nhạc trong Phật giáo Việt Nam

70

ĐÔNG SƠN

Người Mỹ ứng xử với di tích

75

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

NGUYỄN THẾ HÙNG

Bảo tồn di tích Cố đô Huế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

77

NGUYỄN THỊ THI

Phát hiện đường đi cổ trong di tích Văn hoá Hòa Bình tại hang xóm Trại (xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình)

81

PHẠM THANH SƠN

Di chỉ Đông Khối (qua kết quả khai quật khảo cổ học)

84

TRẦN QUỐC VỤ

Phát hiện mới về chiếc khám thờ ở đền Và

90

PHAN THANH HẢI

Nhà rường Huế

93

ĐOÀN MỸ HƯƠNG

Tượng Quan Âm chùa Bút Tháp - mối tổng hoà giữa các yếu tố mỹ thuật

96

VŨ HẢI

Nguy cơ mai một nghề chế tác truyền thống và cuộc chiến cổ vật ở Ai Cập

100

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (2) 27 - 2009

 

Thư chào mừng Lễ hội kỷ niệm 50 năm Đường Trường Sơn huyền thoại của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân

03

LÝ LUẬN CHUNG

ĐỖ HUY

Cách thức Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu các di sản tư tưởng trong văn hoá nhân loại

04

ĐỖ QUANG HƯNG

Tôn giáo và văn hóa

10

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nho học thời hội nhập

19

BẢO TÀNG

ĐẶNG VĂN BÀI

Vấn đề đổi mới nội dung và hình thức hoạt động bảo tàng - qua mô hình hoạt động của Bảo tàng Tôn Đức Thắng

26

NGUYỄN VĂN HUY

Bảo tàng và di sản phi vật thể về thiên nhiên - kinh nghiệm từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

31

PHẠM THÚY HỢP

Bảo tàng tư nhân ở Việt Nam - bước chuyển mình đầy gian khó

35

NGÔ THẾ BÁCH

Sử dụng công nghệ mới trong quản lý và tiếp cận các sưu tập hiện vật bảo tàng

39

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

TRẦN NGỌC VƯƠNG

Con đê và vết hằn lên tính cách người Việt

45

HƯƠNG NGUYÊN

Tản mạn về Phật phái Trúc Lâm thời Trần và thiền sư Huyền Quang

52

NGUYỄN CHÍ BỀN

Nhìn lại tình hình sưu tầm, nghiên cứu quan họ Bắc Ninh (Tiếp theo kỳ trước)

56

NGUYỄN XUÂN HỒNG

Phác họa về lễ hội dân gian/truyền thống của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long

60

BÙI QUANG THANH

Một số luật tục gắn với tôn giáo - tín ngưỡng các dân tộc thiểu số Quảng Nam

64

VÕ VĂN HOÀNG

Tín ngưỡng Bắc đế Trấn Vũ ở Hội An

69

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

LÊ QUỐC VỤ

Về hệ thống di tích Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

73

NGUYỄN HỮU TOÀN

Mấy gợi nghĩ về thị trường cổ vật ở nước ta

77

LÊ ĐÌNH PHỤNG

Tháp Dương Long - tư liệu qua khai quật khảo cổ học

86

TRỊNH THỊ HOÀ

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong bối cảnh hội nhập và phát triển

90

TRIỆU THẾ VIỆT - LÊ QUỐC

Về tượng nhân dạng ở thế kỷ XVI - XVII

95

HOÀNG MINH TƯỜNG

Thuyền độc mộc trong đời sống và tâm thức người Thái tỉnh Thanh

102

NGUYỄN VĂN THÍCH

Hang Lỗ Lường - một tuyệt tác thiên tạo trên đảo Hòn Đỏ vịnh Vân Phong

105

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

PHẠM QUỐC QUÂN

“Thái Bình Thiên Quốc” và những quan điểm bảo tồn - phát huy

108

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NHIỀU TÁC GIẢ

 

112

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (3) 28 - 2009

BỘ TRƯỞNG - HOÀNG TUẤN ANH

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cơ hội mới, thách thức mới

03

NGUYỄN THẾ HÙNG - NGUYỄN HỮU TOÀN

Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa

06

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (Quốc hội, Luật số: 32/2009/QH12)

12

LÝ LUẬN CHUNG

PHẠM ĐỨC DƯƠNG

Văn hoá Việt Nam - nơi hợp lưu của khu vực và thế giới (Những bài học lịch sử)

19

TRẦN VĂN BÍNH

Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

23

ĐỖ QUANG HƯNG

Tôn giáo và văn hóa (Tiếp theo kỳ trước...)

25

ĐẶNG VĂN BÀI

Chức năng giáo dục khoa học nhìn từ mối quan hệ giữa bảo tàng và công chúng

33

ĐOÀN BÁ CỬ

Làm gì để nâng cao chất lượng tu bổ bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử văn hóa

37

BẢO TÀNG

THU TRANG

Bảo tàng hóa di sản văn hóa làng - gợi nghĩ từ Phước Tích

41

 

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

 

NGUYỄN DUY THIỆU

Vài suy nghĩ về di sản văn hoá biển ở Việt Nam

46

TÔN THẤT HƯỚNG

Âm nhạc dân tộc Cơtu ở Quảng Nam

51

NGUYỄN TÔ LI

Thần Long Đỗ - Bạch Mã và vấn đề thờ thần (Qua tư liệu Hán - Nôm)

55

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

HOÀNG ĐẠO KÍNH

Di sản văn hoá Hội An - Nhìn lại hơn một phần tư thế kỷ bảo tồn trong phát triển đô thị

59

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn di tích cố đô Huế: cơ hội và thách thức

65

NGÔ VĂN DOANH

Về pho tượng thờ ở tháp Pô Rômê

71

VŨ QUỐC HIỀN

Văn hoá Sa Huỳnh (Đôi nét giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 1 thế kỷ phát hiện và nghiên cứu)

76

HỒ THÙY TRANG

Văn hóa Sa Huỳnh trên đất Bình Định (Nhân kỷ niệm 100 năm phát hiện văn hóa Sa Huỳnh)

80

NGUYỄN THỊ TUẤN TÚ

Nghệ thuật chạm khắc trên kiến trúc đình làng thế kỷ 17 ở châu thổ sông Hồng

83

QUỐC VỤ - ĐẠT THỨC

Về pho tượng Adiđà bằng đồng ở hải đảo, Hải Phòng

89

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Ba Vát - Cảng thị cổ ở Bến Tre

92

PHẠM VĂN ĐẤU

Thăng Long - nhìn từ Tây Đô

95

HOÀNG XUÂN CHINH - NGUYỄN NGỌC TÚ

Sứ Móng Cái - dòng sứ Việt Hoa bị lãng quên

98

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

PHÚC NGUYÊN

Chùa Núi - Di sản văn hóa thế giới của đất nước hoa Chămpa

104

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (4) 29 - 2009

LÝ LUẬN CHUNG

NGUYỄN DUY THIỆU - VŨ THỊ PHƯƠNG NGA

Cùng các cộng đồng duy trì, giới thiệu và bảo tồn sự đa dạng văn hóa: những kinh nghiệm bước đầu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

03

NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Khảo cổ học với việc bảo tồn, tôn tạo và tu bổ di tích ở Việt Nam

10

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Di sản văn hóa Hà Nội một thiên niên kỷ - những dấu ấn văn hóa và thách thức

14

LÊ TẤT VINH

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Hải Phòng

22

LÊ TRÍ DŨNG

Đồng Nai với sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di tích và danh thắng

25

BẢO TÀNG

ĐẶNG VĂN BÀI

Trưng bày là ngôn ngữ đặc trưng của bảo tàng

31

NGUYỄN PHÚC THỌ

Bảo tàng Hải Phòng - 50 năm xây dựng và phát triển

36

LÊ THỊ KIM THUÝ

Trưng bày Bảo tàng Hải Phòng - một cách nhìn

39

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ

KHÚC HÀ LINH

Nhân Ngày Di sản văn hóa Nhìn lại Hải Dương với một nhận thức về di tích lịch sử văn hóa

43

VÕ THỊ HOÀNG LAN

Về một số lễ thức gắn với nước ở lễ hội thuộc châu thổ Bắc Bộ

47

PHẠM CHU MINH

Làng Phú Hội

53

NGUYỄN VĂN MINH

Nghề sơn mài ở Bình Dương

57

PHAN THANH HẢI

Kinh đô Huế và các lễ hội cung đình mùa xuân

61

TRẦN PHƯƠNG

Khôi phục và phát triển lễ hội đền Lương Xâm trở thành lễ hội lớn của vùng

66

NGUYỄN TRÍ NGHỊ

Danh thắng Đá Chồng Định Quán

70

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

NGUYỄN KHẮC SỬ

Cái Bèo - Văn hóa biển tiền sử đặc sắc trên đảo Cát Bà

73

NGUYỄN ĐÌNH CHỈNH

Đền - chùa Hoà Liễu và những dấu ấn của Vương triều Mạc thế kỷ 16

78

ĐỖ XUÂN TRUNG

Đình Kiền Bái - đôi điều nhận thức

81

NGUYỄN XUÂN NAM

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đình Phú Mỹ

85

ĐĂNG THẮNG

Từ đường họ Đào

88

PHAN THỊ THỊNH

Nhà thờ tổ họ Nguyễn (nhà ông giáo Hảo)

92

HOÀNG VĂN KHOÁN

Tiền cổ kim loại ở Hải Phòng

96

NGUYỄN XUÂN NAM

Mộ, đền Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh Thiên Địa Hội

101

DI SẢN VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

NGUYỄN VĂN ANH

Bảo tồn, trùng tu các di sản văn hóa - kinh nghiệm từ vùng Wallonie (Vương quốc Bỉ)

104

 

TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HÓA SỐ (1) 30 - 2010

LÝ LUẬN CHUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HOÀNG TUẤN ANH

Phát huy lợi thế, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để đẩy nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch lên tầm cao mới…

03

NGUYỄN THẾ HÙNG

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt năm 2010 - Thách thức và nhiệm vụ

10

ĐỖ HUY

Nghĩ về mùa xuân và tuổi trẻ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

12

ĐẶNG VĂN BÀI

Quy hoạch và xây dựng đô thị với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa

18

XUÂN GIANG

Gắn kết văn hoá - kinh tế - du lịch (Gợi nghĩ từ thực tiễn ở tỉnh Lào Cai)

22

BẢO TÀNG

NGUYỄN VĂN HUY - PHẠM KIM NGÂN

Hướng đến một Bảo tàng Khoa học - Kỹ thuật trong không gian văn hóa của Khu Đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

25

NGUYỄN HỮU TOÀN

Vấn đề xây dựng Bảo tàng Tiền Việt Nam (Mấy gợi nghĩ bước đầu)

31

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

NGUYỄN CHÍ BỀN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

35

LÊ THỊ MINH LÝ

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - Quá trình nhận thức và bài học thực tiễn

42