Ngày 27 tháng 11 năm 2021
Liên kết website

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2493/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020.

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa bằng 5 dự án thành phần, Đề án xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là:

- 70% cán bộ của các bảo tàng, ban quản lý di tích, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp;

- 100% bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành về văn hóa dân tộc và 50% bảo tàng cấp tỉnh sưu tầm bổ sung các tài liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; bảo quản cấp thiết đối với các tài, hiện vật quý hiếm;

- Hoàn thành việc lập tổng danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang tồn tại trong cộng đồng các dân tộc;

- Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam để quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Đề án được phê duyệt là cơ sở để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh triển khai những hoạt động bảo tồn di sản văn hóa theo Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020./.

Liên kết website