Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Liên kết website

Số 1 - 2002

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Thư gửi Tạp chí Di sản văn hóa

 

KOICHIRO MATSUURA

Bài phát biểu nhân “Năm Liên hiệp quốc về Di sản”

 

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Tạp chí Di sản văn hóa ra đời - nhu cầu, nguyện ước và trách nhiệm chung

 

LÝ LUẬN

 

GS.TSKH. LƯU TRẦN TIÊU

Giữ gìn và phát huy bản lĩnh, bản sắc dân tộc của văn hóa

 

GS. TRẦN QUỐC VƯỢNG

Lịch sử và Bảo tàng - mối quan hệ

 

GS. VŨ KHIÊU

Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa

 

NGHIÊN CỨU

 

PGS.TS. TRƯƠNG QUỐC BÌNH

Những vấn đề cơ bản về Luật Di sản văn hóa

 

PGS.TS. PHẠM MAI HÙNG

Các bảo tàng với việc thực hiện Luật Di sản văn hóa

 

TS. ĐẶNG VĂN BÀI

Một số ý kiến về mục tiêu chống xuống cấp, tôn tạo di tích

 

TS. NGUYỄN CHÍ BỀN

Nghiên cứu sưu tầm, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

 

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

Một số suy nghĩ về tình hình thực hiện các dự án bảo tồn, tu bổ di tích ở nước ta trong thời gian qua

 

TS. ĐINH KHẮC THUÂN

Vai trò của tư liệu Hán Nôm đối với các di tích và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam

 

TS. NGUYỄN DOÃN TUÂN

Công tác quản lý di tích trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội

 

TS. NGUYỄN THỊ HẬU

Khảo cổ học trong công tác bảo tàng

 

DI SẢN VÀ ĐỜI SỐNG

 

PGS.TS. PHAN KHANH

Từ “Tập san Quản lý Văn vật” đến “Tạp chí Di sản văn hóa”

 

NGUYỄN HỮU TOÀN

“Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” - Một nguyện ước chung

 

ĐOÀN BÁ CỬ

Nhận diện tính đặc thù trong tu bổ di tích

 

CAO TRỌNG THIỀM

Hiệu quả của hệ thống chiếu sáng mới tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

 

TỪ MẠNH LƯƠNG

Cần thiết phải có chính sách đãi ngộ người trực tiếp quản lý di tích lịch sử - văn hóa

 

Liên kết website