Ngày 13 tháng 8 năm 2022
Liên kết website

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Di sản văn hóa Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2004/QĐ-BNV, NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2004 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP 
HỘI DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAMBỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 
- Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL - L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định về quyền lập hội; 
- Căn cứ Nghị định số 45/2003/ NĐ - CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, ý kiến của Bộ Văn hóa - Thông tin và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ. 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Cho phép thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.
Điều 2. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa - Thông tin; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam có tư cách pháp nhân, tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động. 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Điều 4. Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
(Đã ký)


Đỗ Quang TrungTải văn bản về
Liên kết website