Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Làng K130


Ngày 23/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4783/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc góp ý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Làng K130, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di tích lịch sử Làng K130 bao gồm các địa điểm di tích Bến phà, địa điểm đường xế và địa điểm xây dựng tượng đài bia chỉ dẫn di tích. Tuy nhiên, nội dung Báo cáo chưa làm rõ ranh giới lập Dự án thuộc điểm nào của di tích đã được khoanh vùng bảo vệ; nội dung Dự án mới chỉ tập trung đầu tư tôn tạo xây dựng công trình mới, chưa có phương án đầu tư bảo tồn các yếu tố gốc của di tích. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Làng K130 theo hướng dẫn tại Công văn số 3256/BHVTTDL-DSVH ngày 25/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, nội dung Dự án cần nghiên cứu, bổ sung một số vấn đề:

- Nội dung và giải pháp bảo tồn đối với các địa điểm thuộc di tích lịch sử Làng K130.

- Thành phần hồ sơ Dự án cần tuân thủ quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó bổ sung phần khảo sát di tích, miêu tả hiện trạng di tích, số lượng hiện vật, bản vẽ hiện trạng tổng thể di tích trong đó thể hiện rõ khu vực bảo vệ của di tích, bản vẽ hiện trạng các công trình tại di tích, ảnh màu chụp hiện trạng di tích và phương án trưng bày tại nhà truyền thống.

- Cần làm rõ cơ sở của phương án xây dựng các hạng mục thuộc di tích, không xây dựng các hạng mục không liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích (như sân bóng đá mini, sân bóng chuyền) trong khu vực bảo vệ của di tích. Phương án xây dựng sa bàn trong khuôn viên di tích là không phù hợp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh сhỉ đạo chủ đầu tư lập hồ sơ Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Làng K130, xin ý kiến thống nhất của các nhân chứng lịch sử, chính quyền và nhân dân địa phương, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gửi Bộ thẩm định theo quy định pháp luật hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website