Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, cải tạo hạng mục khu dịch vụ, cảnh quan ngã 5 đền Giếng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng


Ngày 27/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3300/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang, cải tạo hạng mục khu dịch vụ, cảnh quan ngã 5 đền Giếng tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc lập dự án: Chỉnh trang, cải tạo hạng mục khu dịch vụ, cảnh quan ngã 5 đền Giếng tại Khu di tích lịch sử đền Hùng để bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích đền Hùng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ thẩm định./.

 

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website