Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử núi Văn - núi Võ, tỉnh Thái Nguyên


Ngày 09/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch banh hành Công văn số 2998/ BVHTTDL- DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia núi Văn - núi Võ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia núi Văn - núi Võ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch; đồng thời, lưu ý một số lưu ý sau:

- Căn cứ pháp lý: bổ sung Luật Quy hoạch năm 2017, điều chỉnh Luật Du lịch năm 2005 thành Luật Du lịch năm 2017 và bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật; bổ sung Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030.

- Về mục tiêu lập quy hoạch: xác định và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của di tích lịch sử núi Văn - núi Võ và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khác trong khu vực lập quy hoạch.

- Mối liên hệ vùng: cần làm rõ mối quan hệ không chỉ về địa điểm, giao thông, du lịch mà còn đối với các yếu tố khác như phân khu chức năng trong không gian quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận di tích núi Văn - núi Võ.

- Về phạm vi và ranh giới lập quy hoạch:

+ Nhiệm vụ Quy hoạch cần phân tích các luận cứ để xác định phạm vi và ranh giới lập quy hoạch; nêu rõ việc điều chỉnh diện tích, phạm vi quy hoạch với diện tích, ranh giới các khu vực bảo vệ I và II của di tích núi Văn - núi Võ.

+ Tại 2 xã Văn Yên, Kỳ Phú có di tích, các di sản văn hóa phi vật thể và danh thắng, Nhiệm vụ Quy hoạch cần thống kê và làm rõ cơ sở khoa học của việc lựa chọn các di tích, di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào phạm vi quy hoạch.

- Cần đánh giá hiện trạng các khu dân cư trong phạm vi lập quy hoạch, định hướng di dời, giải tỏa các khu dân cư và quỹ đất cho công tác này; đánh giá kết cấu hạ tầng xã hội của địa phương và khả năng kết hợp với các khu chức năng theo Quy hoạch núi Văn - núi Võ.

- Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch cần bổ sung: Hiện trạng du lịch, các số liệu dự báo và phân tích tiềm năng phát triển du lịch tại di tích núi Văn - núi Võ, làm cơ sở đề xuất các sản phẩm du lịch gắn với di tích và truyền thống văn hóa của địa phương; bản đồ phạm vi, ranh giới quy hoạch cần thể hiện khu vực bảo vệ I và II của di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website