Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về Dự án chỉnh trang, phục chế các hạng mục bờ Nam thuộc di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải


Ngày 13/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2575/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án chỉnh trang, phục chế các hạng mục bờ Nam thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án nêu trên để bảo tồn, phát huy giá trị di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải bằng nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hải Phòng; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số việc sau:

- Thống nhất tên Dự án là: Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

- Cân nhắc việc phục dựng cột cờ và Đồn cảnh sát bờ Nam, bổ sung phương án xác định vị trí nền móng các hạng mục này, đặt bia/biển giới thiệu để xem xét.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập hồ sơ Dự án Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website