Khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945 - 1954)”


Nhân kỷ niệm 75 năm ngày ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng Cộng sản Việt Nam (1943 - 2018), sáng ngày 08/6/2018, tại 216 Trần Quang Khải, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945 - 1954)”.

Với gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Văn học Việt Nam, Trưng bày được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Đề cương về văn hóa Việt Nam và đường lối văn hóa của Đảng, giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943) và những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

Phần thứ hai: Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945 - 1954), “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã chắp cánh cho hoạt động sáng tạo của các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén, luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện vật tại Trưng bày. Ảnh: Khánh Trang

Trưng bày là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” và những cống hiến của các lớp văn nghệ sĩ đầu tiên tiếp nhận những nội dung, tư tưởng Đề cương này; thông qua đó, nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 9/2018./.

 

Khánh Trang

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website