Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tạo di tích đền Hổ Bái


Ngày 20/11/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4995/ BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc góp ý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Hổ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Hổ Bái, xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nội dung đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đền Hổ Bái chưa làm rõ hiện trạng di tích, lý do, sự cần thiết phải đầu tư tu bổ, tôn tạo; chưa chỉ rõ cụ thể nội dung hạng mục đầu tư và nguyên tắc, giải pháp thực hiện; thành phần hồ sơ chưa tuân thủ theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh... Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đủ cơ sở để xem xét, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Hổ Bái.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư lập lại hồ sơ. Nội dung hồ sơ cần xác định rõ đối tượng, nội dung đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; nêu và đánh giá cụ thể hiện trạng di tích, hiện trạng công trình đề xuất tu bổ, tôn tạo..., xác định việc triển khai lập hồ sơ dự án hay báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích trình Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website