Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý Đề án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng nhân dân Lào”, tỉnh Hòa Bình


Ngày 04/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3312/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc góp ý Đề án khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng nhân dân Lào”, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Về tên Đề án: Do nội dung Đề án đề xuất tôn tạo và xây dựng mới các công trình phát huy giá trị di tích, vì vậy, tên Đề án nên được đổi thành: “Đề án tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng nhân dân Lào” và không đưa các nội dung liên quan đến khôi phục công trình di tích vào trong nội dung của Đề án.

- Việc tôn tạo di tích chỉ là một nhiệm vụ của Đề án, vì vậy Đề án cần đưa ra các nhiệm vụ cụ thể khác để đạt được mục tiêu đã đề ra (ví dụ như nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật về di tích, nhiệm vụ phát huy giá trị di tích…) và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ này; bổ sung nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Cần bổ sung định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình và các tỉnh trong vùng, kết nối với các di tích lân cận (Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê, Danh lam thắng cảnh Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên…).

- Về nội dung tôn tạo di tích: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai việc tôn tạo di tích theo ý kiến góp ý tại Công văn số 2106 /BVHTTDL-DSVH ngày 17/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cân nhắc giảm quy mô các công trình xây dựng, diện tích cần phá dỡ để hạn chế chi phí xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Về tổ chức thực hiện: Bổ sung trách nhiệm của Sở Ngoại vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình. Đối với trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cần bổ sung nội dung liên quan đến việc quy định về khoanh vùng bảo vệ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn chỉnh trước khi trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xin ý kiến chỉ đạo.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website