Ngày 20 tháng 5 năm 2022
Liên kết website

Hội nghị - Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Hội nghị - Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tài liệu Hội nghị - Hội thảo mời đại biểu tải và nghiên cứu tại file đính kèm.

Đính kèm:

Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo

Liên kết website