Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website

Diễn đàn Thế giới về Chính sách toàn cầu của Chương trình Ký ức Thế giới

Từ ngày 21-22/9/2021 tại Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) khai mạc Diễn đàn Thế giới lần thứ 2 về Chính sách toàn cầu của Chương trình Ký ức Thế giới, bằng hình thức trực tuyến.

Diễn đàn toàn cầu lần thứ 2 với chủ đề “Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai nhằm bảo vệ bền vững di sản tư liệu” được dự định tổ chức vào tháng 5/2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên kéo dài thời gian đến tháng 9/2021. Bên cạnh các báo cáo tổng quan về hoạt động của Chương trình Ký ức thế giới trên toàn thế giới trong thời gian gần đây, hơn 10 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến từ các thư viện, trung tâm lưu trữ, cơ quan/tổ chức có hoạt động liên quan đến di sản văn hóa… được thuyết trình trực tuyến tại Diễn đàn. Việc phân tích, đánh giá ảnh hưởng của thiên tai và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đối với di sản tư liệu được các diễn giả đặc biệt quan tâm, từ đó, chia sẻ những bài học kinh nghiệm và giải pháp hữu hiệu trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu trên toàn cầu nói chung và mỗi quốc gia nói riêng, hướng tới mục tiêu:

1. Nâng cao kiến thức và hiểu biết trên toàn cầu về vấn đề quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, đặc biệt tác động của dịch bệnh Covid, nhằm bảo vệ bền vững di sản tư liệu.

2. Thúc đẩy đối thoại và xây dựng sự đồng thuận trong phạm vi quốc gia và quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản thông qua sự trao đổi, chia sẻ thông tin và các bài học kinh nghiệm thực tiễn.

3. Phân tích và đề xuất chiến lược hành động toàn cầu/quốc gia về việc quản lý và bảo vệ di sản tư liệu.

4. Tăng cường hợp tác toàn cầu về quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai đảm bảo khả năng tiếp cận và bảo tồn di sản tư liệu.

5. Xác định chiến lược hành động của UNESCO về bảo vệ bền vững di sản tư liệu trên toàn cầu./.

          Khánh Ngân

Liên kết website