Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website

Di sản tư liệu

STT

Năm

Mục ghi danh

Tên di sản

Địa điểm

1

2009

Di sản tư liệu thế giới

Mộc bản triều Nguyễn

TT Văn thư Lưu trữ 4

2

2010 và 2015

Di sản tư liệu thế giới

Bia Tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám

Thành phố Hà Nội

3

2012

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Tỉnh Bắc Giang

4

2014

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Châu bản triều Nguyễn

TT Văn thư Lưu trữ 1

5

2016

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Văn thơ trên kiến trúc cung đình Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

6

2016

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Mộc bản trường Phúc Giang

Tỉnh Hà Tĩnh

7

2018

Di sản tư liệu khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Hoàng hoa sứ trình đồ

Tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số

      07 Di sản

Liên kết website