Ngày 5 tháng 2 năm 2023
Liên kết website

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng

b) Phòng Quản lý di tích

c) Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

d) Phòng Quản lý bảo tàng và thông tin tư liệu

 

Liên kết website